ת ל מ ו ד   י ר ו ש ל מ י

ס ד ר   ז ר ע י ם

מסכת עורלה פרק א

דף א,א פרק א הלכה א משנה  הנוטע לסייג ולקורות פטור מן הערלה.  רבי יוסי אומר אפילו אמר הפנימי למאכל והחיצון לסייג הפנימי חייב והחיצון פטור:

דף א,א פרק א הלכה א גמרא  הנוטע לסייג כו'.  כתיב (ויקרא יט) ונטעתם כל עץ מאכל את שהוא למאכל חייב.  לסייג ולקורות ולעצים פטור.  מעתה אותו של מאכל אפי' חישב עליו לסייג יהא חייב.  ת"ל עץ מאכל.  רבי יוסי ילמד דבר מתחילתו ממשמע שנאמר (שם) שלש שני' יהיה לכם ערלים לא יאכל.  וכי אין אנו יודעין שבעץ מאכל הכתוב מדבר מה ת"ל ונטעתם כל עץ מאכל את שהוא למאכל חייב לסייג ולקורות ולעצים פטור.  רבי יונה למד דבר מסופו ממשמע שנאמר (שם) ובשנה החמישית תאכלו את פריו להוסיף לכם תבואתו.  וכי אין אנו יודעין שבעץ מאכל הכתוב מדבר מה ת"ל ונטעתם כל עץ מאכל את שהוא למאכל חייב לסייג ולקורות ולעצים פטור.  תני רבן שמעון בן גמליאל אומר בד"א בזמן שנטע לסייג ולקורות ולעצים פטור.  נטע דבר שאין ראוי להם חייב.  יאות אמר רשב"ג מ"ט דרבנין.  א"ר זעירא במשנה סדר נטיעתם לעצים ברוצף לקורות במשפה לסייג מקום הסייג מוכיח עליו.  תני בשם רבי מאיר כל האילנות באין למחשבת פטור חוץ מן הזית ומן התאינה.  ר"מ כדעתיה דאמר כל אילנות אילן סרק חוץ מזית ותאינה.  תני בשם ר"ש אין לך בא למחשבת פטור אלא שלשת המינין בלבד רימון ושקמה וצלף.  מהו שיהו חייבין במעשר.  תפלוגתא דר' בא

דף א,ב פרק א הלכה א גמרא  בר ממל ודר' הילא.  דאיתפלגון המשמר פירותיו לעצים רבי בא בר ממל אמר חייב ר' הילא בשם ר' יוסי אמר פטור.  ר' בא בר ממל אמר חייב מן הדא (דברים יד) ובא הלוי כי אין לו חלק ונחלה עמך.  ממה שיש לך ואין לו את חייב ליתן לו.  יצא הפקר שידך וידו שווין בו.  הוא לקט היא שכחה היא פאה היא הבקר.  ר' הילא בשם ר' יוסי אמר פטור מן הדא כוסבר שזרעה לזרע ירקה פטור.  שנייא היא כוסבר שיש לו גורן אחרת.  והיי דא אמר דא המקיים מליאה של כרוב לזרע בטלה דעתו קלחין יחידין לא בטלה דעתו.  א"ר יונה והוא שליקט ירק אבל אם לא ליקט ירק כך אנו אומרים עצים חייבין במעשרות.  מהו שיהיו אסורין משום גזל.  וכי עצים אינן אסורין משום גזל.  מה צריכה ליה כגון אילן תותייא דלא אית בהון ממש.  רימון שנטעון לשם רימון.  בנות הדס שנטען לשם בנות הדס.  אית תניי תני חייב אית תניי תני פטור.  א"ר חסדא מאן דאמר חייב במקום שרוב משמרין.  מ"ד פטור במקום שאין הרוב משמרין.  רבי יוסי בעי אם במקום [שהרוב] משמרין למה לי חישב אפילו לא חישב.  כך אנו אומרים זית ותאנה עד שיחשוב עליהן.  אלא אפילו מחצה משמרין ומחצה שאין משמרין.  א"ר מתיא מן דבתרתה מקום שאין רוב משמרין אפילו לא חישב פטור.  רבי יוחנן בשם ר"ש בן יוצדק גפן שעלת במקום חורשין פטורה מן הערלה.  אמר ר' יוסי אפילו נטעה.  והתנינן העולה מאליו חייב בערלה.  תמן בשנטעה במקום ישוב ברם הכא שנטעה במקום חורשין.  אמר רבי ליעזר הדא דתימר כשאינה עושה כדי טפילתה אבל אם היתה עושה כדי

דף ב,א פרק א הלכה א גמרא  טפילתה חייבת.  רב הונא שאל אתרוג שנטעו למצותו מהו שיהא חייב בערלה.  חזר רב חונא ואמר אתרוג שנטעו למצותו חייב בערלה.  ולא כן תנינן (ויקרא כג) ולקחתם לכם ולא מן המצוה תמן ולקחתם לכם בדמים לא מן המצוה.  ברם הכא כמה דתימר גבי שופר (במדבר כט) יום תרועה יהיה לכם מ"מ.  וכא שלש שנים יהיה לכם ערלים לא יאכל מ"מ.  מה בינו למשמר פירותיו לעצים.  כשם שהוא רוצה בפריו כך הוא רוצה בעצו.  ברם הכא רוצה הוא בפריו ואינו רוצה בעצו.  ועוד מן הדא דא"ר חנינא פרי אם אומר עצמו אין אדם יוצא בה ידי חובתו בחג.  מה דמי לה זית שנטעו להדליק בו בחנוכה.  א"ר יוסי בר בון זה דבר תורה וזה מדבריהן ואת אמר הכין.  מה דמי לה זית שנטעו להדליק בו את המנורה זה דבר תורה וזה דבר תורה.  ר"ש בן יקים בעא קומי רבי יוחנן נטעו צד התחתון לסייג והעליון למאכל.  צד התחתון למאכל והעליון לסייג.  א"ל היא הדא היא הדא.  היא צד התחתון לסייג והעליון למאכל.  היא צד העליון לסייג והתחתון למאכל.  כיצד הוא יודע אמר רבי יונה מביא זמורה ומסיים עד כאן לסייג מכאן ואילך למאכל.  צד התחתון למאכל והעליון לסייג גדל מתוך איסור ואת אמרת הכין.  ר"ז כדעתיה דאמר ר"ז בשם רבי יונתן בצל של כלאי הכרם שעקרו ושתלו אפילו מוסיף כמה אסור שאין גידולי איסור מעלין את האיסור.  נטעו לסייג וחישב עליו למאכל בא במחשבה.  למאכל וחישב עליו לסייג לא כל הימינו.  נטעו שנה ראשונה לסייג מכאן ואילך חישב עליו למאכל מכיון שחישב עליו מחשבת חיוב יהא חייב.  והתנינן רבי יוסי אומר אפילו הפנימי למאכל

דף ב,ב פרק א הלכה א גמרא  והחיצון לסייג הפנימי חייב והחיצון פטור.  תמן למאכל למאכל לעולם.  לסייג לסייג לעולם.  ברם הכא מכיון שעירב בו מחשבת חיוב יהא חייב.  נטעו שלש שנים לסייג מיכן ואילך חישב עליו למאכל והוסיף תוספתו רבי ירמיה אמר התוספת פטור רבי בא אמר התוספת חייב.  א"ר יוסי הדא דרבי ירמיה מתחמיא קשיא ולית היא אלא ניחא כהדא דתני שדה שהביאה שליש לפני גוי ולקחה ישראל ר' עקיבה אומר התוספת פטור וחכ"א התוספת חייב.  והכא עיקרו פטור ותוספתו חייב.  א"ר יוחנן דברי רבי ישמעאל כל שאין לו ערלה אין לו רבעי.  רבי יוחנן בעי עד שיהא לו שלש שנים ערלה.  א"ר יונה עיקר ערלה צריכה ליה אין עיקר ערלה פחות [משלש] שנים.  א"ר יוסי עיקר רבעי צריכה ליה כל שאין לו ערלה אין לו רבעי.  תני אילן שמקצתו נטוע בארץ ומקצתו ח"ל מכיון שמקצתו נטוע בארץ כילו כולו בארץ דברי רבי.  רשב"ג אומר צד הנטוע בארץ חייב צד הנטוע ח"ל פטור.  ר' אבהו בשם רבי יוחנן נעשה כטבל וכמעושר מעורבין זה בזה.  רבי זעירא בשם רבי יוחנן שורש פטור פוטר.  מה כרבי

דף ג,א פרק א הלכה א גמרא  דרבי אמר שורשין חיין זה מזה.  דברי הכל היא הכא שורש פטור פוטר.  הן דתימר שורש פטור פוטר בשורש ישן שהשריש מתוך שלו לתוך של חבירו אבל אם השריש מח"ל בארץ לא בדא.  שורש פטור פוטר והתנינן רבי יוסי אומר אפילו הפנימי למאכל והחיצון לסייג הפנימי חייב והחיצון פטור.  ויפטור צד החיצון לצד הפנימי.  ר"ז אמר לה סתם רבי לא בשם רבי לעזר ראוי הוא לחשוב עליו ולחייבו.  רבי יוסי בשם רבי יוחנן שרשים אין בהן ממש.  אמר רבי זעירא לרבי יסא בפירוש שמעתנה מן דר' יוחנן או בערלה הויתון קיימין ואידכרת הדא מילתא בביכורין ואמר שרשין אין בהן ממש.  אמר רבי זעירא הדא דתימר שרשין אין בהן ממש בהשרישו מח"ל לארץ אבל משהשרישו מארץ לח"ל שרשים יש בהן ממש.  סיפקה לזקינה פטור.  לח"ל פטור.  להקדש חייב לצד התחתון לצד העליון חייב.  להקדש חייב שהוא ראוי לפדותו ולחייבו.  לצד העליון חייב שהוא ראוי לחשוב עליו ולחייבו.  רבי יוסי כרשב"ג.  אפילו יסבור כרבי ערלה תלוי' לדעתו ומעשרות אין תלויין לדעתו:

דף ג,א פרק א הלכה ב משנה  עת שבאו אבותינו לארץ ומצאו נטוע פטור.  נטעו אע"פ שלא כיבשו חייב.  הנוטע לרבים חייב רבי יודה פוטר.  הנוטע ברשות הרבים והנכרי שנטע והגזלן שנטע והנוטע בספינה והעולה מאיליו חייב בערלה:

דף ג,א פרק א הלכה ב גמרא  (ויקרא יט) ונטעתם פרט לשנטעו גוים עד שלא באו ישראל לארץ.  ר' הונא בשם

דף ג,ב פרק א הלכה ב גמרא  רבי אבא הדא אמרה שורש פטור פוטר:  נטעו אף על פי שלא כיבשו חייב.  וכרבי ישמעאל דאמר כל ביאות האמורות בתורה לאחר ארבע עשרה שנה נאמרו.  שבע שכיבשו ושבע שחילקו.  רב הילא בשם רבי לעזר מודה רבי ישמעאל בחלה ובערלה.  ותני כן בבואכם לפי ששינה הכתוב משמעו שינו חכמים חיובו.  רבי יונה בעי מחלפה שיטתיה דרבי ישמעאל תמן הוא אמר היא הוייה היא הקמה היא שבירה היא נתיצה היא גאולה היא פדייה.  והכא הוא משנה בין לישן ללישן.  נטעו לרבים חייב רבי יודה פוטר.  מחלפא שיטתין דרבנין.  תמן אינון אמרין ירושלם וחוצה לארץ אין מיטמאין בנגעין והכא אינון אמרין הכין.  תמן (ויקרא יד) ובא אשר לו הבית פרט לירושלם שהיא לכל השבטים ברם הכא ונטעתם מכל מקום.  מחלפה שיטתיה דרבי יודה תמן הוא אומר אני לא שמעתי אלא בית המקדש והכא הוא אמר הכין.  תמן הוא אמר אני לא שמעתי אלא בית המקדש שמועה אמרה ברם הכא גרמיה אמר.  אמר רבי יוסי בי רבי בון תיפתר כרבי שמעון בן אלעזר דתני רבי שמעון בן אלעזר אומר משמו הנוטע לרבים חייב בערלה.  עלת מאיליו פטור מן הערלה.  הנוטע לרבים חייב ברשות הרבים פטור.  הנוטע לרבים חייב בנוטע בתוך שלו.  לרשות הרבים פטור.  בשגזל קרקע.  ויש קרקע נגזל.  אמר רבי הילא אף על פי שאין קרקע נגזל יש יאוש לקרקע.  רבי יאשיה מייתי נטיעות מח"ל בגושיהן ונציב לון בארץ.  רבי יונה לשכרו שנים.  רבי יוסי

דף ד,א פרק א הלכה ב גמרא  לשכרו רבעי.  תני גוי שהרכיב אילן מאכל על גבי אילן סרק אע"פ שאין ישראל רשאי לעשות כן חייב בערלה.  ערלה מאימתי הוא מונה לו משעת נטיעתו.  ר"ש בן לקיש אמר ובלבד דברים שהן באין במחשבה כגון חרובי צלמונה וחרובי גידודה אבל ערבה כנטוע בארץ.  רבי יוחנן אמר אפילו ערבה.  והתנינן אין נוטעין ואין מבריכין ואין מרכיבין ערב שביעית פחות מל' יום לפני ראש השנה ואם נטע או הבריך או הרכיב יעקר.  על דעתיה דר"ש בן לקיש דו פתר לה בערבה ניחא.  על דעתיה דרבי יוחנן דו אמר אפילו ערבה למה לי יעקר.  שנייא היא שהן מתאחין בשביעית.  והיידא אמר דא הנוטע והמבריך והמרכיב שלשים יום לפני ראש השנה עלתה לו שנה שלימה ומותר לקיימה בשביעית.  פחות משלשים יום לפני ראש השנה לא עלתה לו שנה שלימה ואסור לקיימו בשביעית.  אבל אמרו פירות נטיעה זו אסורים עד חמשה עשר בשבט.  תני רבי יהושע אוניא לית כאן מרכיב.  אמר רבי אבא מרי אפי' כר' שמעון בן לקיש לית כאן מרכיב לשעבר הא בתחילה לא.  רבי יצחק בר חקולה בשם חזקיה הנוטע בעציץ שאינו נקוב חייב בערלה.  רבי יוסי אמר מפני שהשרשין מפעפעין אותו.  רבי יונה מפיק לישנא כלי חרש עומד בפני שרשין.  רבי ירמיה בעי נטע בו דלעת

דף ד,ב פרק א הלכה ב גמרא  מאחר שהוא כנקוב אצל האילן כנקוב הוא אצל הזרעים.  רבי יוחנן בשם רבי ינאי אילן שנטעו בתוך הבית חייב בערלה ופטור מן המעשרות דכתיב (דברים טו) עשר תעשר את כל תבואת זרעך היוצא השדה.  ובשביעית צריכ' דכתיב (ויקרא כד) ושבתה הארץ שבת לה וכתיב (שם) שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור:

דף ד,ב פרק א הלכה ג משנה  אילן שנעקר והסלע עמו אם יכול לחיות פטור ואם לאו חייב.  נעקר הסלע מצידו זיעזעתו המחרישה או שזיעזעתו ועשאו כעפר אם יכול לחיות פטור ואם לאו חייב.  אילן שנעקרו ונשתייר בו שורש פטור.  וכמה יהיה בשורש רבן גמליאל משום רבי לעזר בן יהודה איש בירתותא כמחט של מתון.  אילן שנעקר ובו בריכה והוא חיה ממנו חזרה זקינה להיות כבריכה.  הבריכה שנה אחר שנה ונפסקה מונה משעה שנפסקה.  סיפוק הגפנים סיפוק על גבי סיפוק אע"פ שהבריכן בארץ מותר.  רבי מאיר אומר מקום הגפנים סיפוק על גבי סיפוק אע"פ שהבריכן בארץ מותר.  רבי מאיר אומר מקום שכוחה יפה מותר ומקום שכוחה רע אסור.  בריכה שנפסקה והיא מלאה פירות אם הוסיף במאתים אסור:

דף ד,ב פרק א הלכה ג גמרא  כיני מתני' אם היה יכול לחיות פטור ואם לאו חייב.  חזקיה שאל פחות מכאן כתלוש הוא.  השתחוה לו אסרו.  כותבין עליו גיטי נשים.  אמרין חזר ביה חזקיה.  אמר רבי יונה מן הדא חזר ביה דא"ר יוחנן

דף ה,א פרק א הלכה ג גמרא  בשם רבי ינאי מכיון שיש כמחט של מיתוי דבר בריא שיש לו שלש שנים.  חזקיה שאל שליש מחט שנה שני שלישי' שתי שנים.  חבריי' בעיי מחט ושליש דבר בריא שיש לו ארבע שנים.  אין תימר לא חזר ביה למה שאל כן.  אמר רבי יונה מן מילתיה חזר ביה דאמר רבי יוחנן בשם רבי ינאי מכיון שיש בו כמחט של מיתוי דבר בריא שיש לו שלש שנים.  אמר רבי יוסי אפילו יש בו שלש שנים אין בו כמחט של מיתוי.  אמר ר' יודן מתניתא מסייעא לרבי יוסי אמר רבי אף כשאמרו בנות חמש בנות שש בנות שבע אלא בגפנים בנות חמש בתאנים בנות שש בזיתים בנות שבע.  <ואנא> [ואנן] חמיי הדין מרוותא דתאינה אתיא בפירי.  א"ר יודן <כד> [כר'] טריפן לעוביה.  אילן שנעקר ובו בריכה ובו ברכה.  רבי חונא בשם רבי יוחנן ובו בריכה.

דף ה,ב פרק א הלכה ג גמרא  א"ר מנא אית בני נש שמון בריכה כמאן דאמר (בראשית כד) בוא ברוך ה'.  רבי זעירה רבי יסי רבי לעזר בשם רבי חנינא.  רבי בא ר' חייה רבי לעזר רבי חנינה בשם רבי חנינה בן גמליאל ילדה שסיפקה לזקנה טהרה הילדה.  אמר ר' חייה בר בא מתניתא אמרה כן סיפוק גפנים סיפוק על סיפוק אף על פי שהבריכן לארץ מותר וחש לומר שמא השרישה הילדה עד שלא תתאחה מן הזקינה.  רבי חנניה בריה דרבי הלל דרבי יהודה היא.  דרבי יהודה אמר מתאחה היא עד שלא תשריש.  רבי יוסי בשם רבי יוחנן שרשים אין בהן ממש.  אמר רבי זעירא לר' יוסי בפירוש שמעתנה מן רבי יוחנן או מן שיטתיה דאמר רבי יוחנן ותני כן הקדיש ואחר כך נטע פטור מן הערלה.  נטע ואחר כך הקדיש חייב בערלה.  ואתון סברין מימר הקדש פטור וזקינה פטור.  ולא דמיא הקדש ראוי הוא לפדותו ולחייבו הואיל וראוי לחשוב ולחייבו אית לך גבי זקינה ראוי לחשוב עליה ולחייבה.  רבי אבהו בשם רבי יוחנן אתרוג שחנט בשנת ערלה ויצא בשנת היתר וסיפקו לחבירו אפילו מוסיף כמה אסור שאין גידולי איסור מעלין את האיסור.

דף ו,א פרק א הלכה ג גמרא  הא ילדה שסיפקה טהורה הילדה.  אין תימר לא טהרה אפי' מוסיף כמה אסור.  ר' זעירה בשם רבנין אתרוג שחנט בשנת ערלה ויצא בשנת היתר וסיפקו לחבירו אפילו מוסיף כמה אסור.  לוקין עליו בכזית.  אמר רבי מיישא לרבי זעירא תרתין מילין אתון אמרין ואינון פליגין חדא על חדא.  הכא אתון אמרין שאין גידולי איסור מעלין את האיסור והכא אתון אמרין לוקין עליו בכזית.  וילקה לפי חשבון שיש בו.  אמר רבי יונה כאן מחמת עצמו הוא חי וכאן מחמת הסיפוק הוא.  מעתה אתרוג שחנט בשנת ערלה ויצא בשנת היתר וסיפקו לחבירו [וחבירו בחבירו] וכן חבירו סיפקו זה לזה טהרו זה את זה.  רבי אבהו בשם רבי יוחנן ורב חסדא תריהון אמרין בסתם חלוקין.  מה נן קיימין אם דבר בריא הוא שהוא חי מכח הזקנה דברי הכל מותר.  ואם דבר בריא שהוא חי מכח הילדה דבר הכל אסור.  אלא כי נן קיימין בסתם.  כיצד הוא יודע רבי ביבי בשם רבי חנינה אם היו העלים הפוכין כלפי הילדה דבר בריא שהוא חי מכח הזקנה ואם היו העלים הפוכין כלפי הזקנה דבר בריא שהוא חי מכח הילדה.  אמר רבי יודן בר חנין סימנא דאכיל מן חבריה בהית מסתכל ביה.  אמר רבי יודן אבוי דרבי מתנייה תיפתר שנשרו העלין:  בריכה שנפסקה.  אמר רבי יודן לא סוף דבר בריכה אלא אפילו אילן דאמר רבי יסי בשם רבי יוחנן בצל שעקרו ושתלו כיון שהשריש מעשר לפי כולו.  רבי חייה בשם רבי יוחנן בצל שעקרו ושתלו כיון שהשריש מעשר לפי כולו דלא תיסבור מימר אוף הכא כן.  חילפיי שאל לרבי יוחנן ולרבי שמעון תבל מהו שיאסר ביותר ממאתים.  א"ל אין תבל ביותר ממאתים.  והתנינן כל המחמץ והמתבל והמדמע.  אין תימר למאה מאתים

דף ו,ב פרק א הלכה ג גמרא  אפילו לא חימץ אפילו לא תיבל אלא בענבים אנן קיימין.  רבי יוסי בשם רבי יוחנן בשלא צמקו אבל אם צמקו יש תבל ביותר ממאתים.  רבי חייה בשם רבי יוחנן בשלא בישלו אבל אם בישלו יש תבל ביותר ממאתים.  ר' יוסי בשם ר' יהושע בן לוי בשם ר' פדיה נותני טעמים אחד מששים.  א"ר שמואל בר רב יצחק לרבי חייא בר בא הא רבי יוסי פליג [עלך] ומתניתא פליגא על תריכון.  כל המחמץ והמתבל והמדמע אין תימר למאה מאתים אפילו לא חימץ אפילו לא תיבל אלא ביותר אנן קיימין.  אמר רבי ירמיה תיפתר בשר בבשר.  אמר רבי יוסי היא בשר בבשר היא שאר כל האיסורין דאמר רבי אבהו בשם רבי יוחנן כל האיסור משערין אותן כילו כן.  מיי כדון ההן אמר נותני טעמים אחד ממאה וההן אמר נותני טעמים אחד מששים.  מאן דאמר נותני טעמים אחד מששים את עושה את הזרוע אחד מששים באיל.  ומאן דאמר אחד ממאה את עושה את הזרוע אחד ממאה באיל.  מאן דאמר אחד ממאה את מוציא העצמות מהזרוע ומ"ד אחד מששים אין את מוציא את העצמות מן הזרוע.  וכשם שאת מוציא את העצמות מן הזרוע כך הוציאם מן האיל.  לית יכיל דתני אין טינופת של תרומה מצטרפת עם התרומה לאסור את החולין אבל טינופת של חולין מצטרפת עם החולין להעלות את התרומה.  רב ביבי בעי טינופת של תרומה מהו שתצטרף עם החולין להעלות את התרומה.  מן מה דאמר רב חונא קליפי איסור מצטרפת להיתר הדא אמרה טינופת של תרומה מצטרפת עם החולין להעלות את התרומה.  תני רבי חייה כל מה שאסרתי לך במקום אחר התרתי לך כאן.  לפי שבכל מקום מאה אסור מאה ועוד מותר ברם הכא אפילו מאה מותר ותוב אם הוסיף במאתים אסור.  דבית ר' ינאי משערין כהדין ירבוזה כיצד הוא יודע רב ביבי בשם ר' חנינא לוקט אחד ומניח אחד מה שזה פוחת זה מוסיף:

דף ו,ב פרק א הלכה ד משנה  נטיעה של ערלה ושל כלאי הכרם שנתערבו בנטיעות הרי זה לא ילקוט ואם ליקט יעלו באחד ומאתים ובלבד שלא יתכוין

דף ז,א פרק א הלכה ד משנה  ללקוט.  רבי יוסי אומר אף יתכוין וילקוט ויעלו באחד ומאתים:

דף ז,א פרק א הלכה ד גמרא  נטיעה של ערלה נטיעה של כלאי הכרם והלא כל הנטיעות אינן כלאים בכרם.  כיני מתניתא ערוגה של כלאי הכרם.  אמר רבי יוסי בי רבי מתניתא ערוגה של כלאי הכרם.  אמר רבי יוסי בי רבי בון כשהביא עציץ נקוב והעבירו תחת הגפן.  ר' שמעון בן לקיש בשם חזקיה לוקט שלשה אשכולות ומתיר.  מחלפה שיטתיה דרבי שמעון בן לקיש תמן אומר בשם ר' הושעיה היו לפניו מאה וחמשים חביות נתפתחו מאה מאה מותרות וחמשים אסורות והשאר לכשיפתחו יהו מותרות.  אמר רבי זעירא לא אמרו אלא לכשיפתחו הא ליפתח לכתחילה אסור והכא הוא אמר הכין.  תמן בשם רבי הושעיה והכא בשם חזקיה.  ואמרין תמן בשם רבי שמעון בן לקיש פותח שלש חביות ומתיר.  ואתיא כחזקיה דהכא.  והא תנינן הרי זה לא ילקוט לשעבר.  והא תנינן אם לקטו יעלו באחד ומאתים.  א"ר יוסי בי רבי בון כאן בשליקט שלשה כאן בשליקט כולהון.  תני רימוני בדן שסיפקו מעלה ודיין אינו מעלה.  אף בקרקע כן ספק קרקע מעלה [ודאי] קרקע אינו מעלה.  היך עבידא נטיעה של ערלה ושל כלאי הכרם שנתערבו בנטיעות ספק קרקע מעלה [ודאי] קרקע אינו מעלה.  רבי יודן בעי אף לעניין נבילה כן.  חזר רבי יודן ומר נבילה אין לו עלייה קרקע יש לו עלייה:  ר' יוסי אומר אף יתכוין וילקוט ויעלו באחד ומאתים.  מ"ט דרבי יוסי שכן דרך בני אדם להיות

דף ז,ב פרק א הלכה ד גמרא  מידל בגפנים.  תמן תנינן סאה תרומה שנפלה למאה טחנן ופתחו כשם שפחתו החולין כך פחתה התרומה ומותר.  תני אף יתכוין וילקוט ויעלו באחד ומאתים.  אמר רבי זעירא דברי הכל היא שכן דרך הכהנים להיות טוחנין מדומע לתוך בתיהון.  מה נפק מן ביניהון כלאי הכרם.  על דעתיה דרבי יוסי טוחן ומתיר.  על דעתון דרבנין אין טוחן ומתיר:

דף ז,ב פרק א הלכה ה משנה  העלים והלולבים ומי גפנים והסמדר מותר בערלה וברבעי ובנזיר ואסור באשירה.  רבי יוסי אומר הסמדר אסור מפני שהיא פרי.  רבי ליעזר אומר המעמיד בשרף הערלה אסור.  אמר רבי יהושע שמעתי בפירות שהמעמיד בשרף העלים ובשרף העיקרים מותר בשרף הפגים אסור מפני שהוא פרי.  ענקוקלות והחרצנים והזגין והתמד שלהן קליפי רימון והנץ שלו קליפי אגוזים והגרעינין אסורין בערלה ובאשירה ובנזיר ומותרים ברבעי.  והנובלות כולן אסורות.  רבי יוסי אומר נוטעין ייחור של ערלה ואין נוטעין אגוז של ערלה מפני שהוא פרי.  ואין מרכיבין בכפניות של ערלה:

דף ח,א פרק א הלכה ה גמרא  העלים והלולבים.  מתניתא דלא כר' ליעזר דתני בשם רבי ליעזר (במדבר ו) מכל אשר יעשה מגפן היין מחרצנים ועד זג לא יאכל אף העלים והלולבים במשמע.  תני רבי יוסי אומר סמדר אסור מפני שהוא פרי.  וקשיא אם אסור בנזיר למה לי פרי אם פרי הוא יהא אסור בכל.  מילתיה דר' יצחק אמר שהוא אסור בכל.  ר' יצחק שאל מאן תנא אין מרכיבין בכפניות של ערלה רבי יוסי.  תני פרי אתה פודה ואין אתה פודה לא בוסר ולא פגים.  הורי רבי זבידא באילין פגי תמרה שיקברו.  רבי יונה בעי עבר ופדיו שמא אינו פדוי ותימר טעון קבורה.  רבי פדת רבי יוסי בשם רבי יוחנן רבי שמעון ורבי יהושע שניהם אמרו דבר אחד.  תמן תנינן ר' שמעון אומר אין לקטף שביעית מפני שאינו פרי אמר רבי זעירא לרבי פדת כמה דתימר תמן הלכה כרבי שמעון והכא הלכה כרבי יהושע אמר רבי יונה ודמיה היא לכל רביה קטף בטל על ידי שרפו.  אוכלי בהמה קדושת שביעית חל עליהן אין קדושת ערלה חל עליהן.  א"ר בון אית לה חורי רבי יהושע אמרה שמועה רבי שמעון בשם גרמיה אמרה למה שרף פרי פגין פרי אין תימר שרף פרי עשה כן בתרומה מותר למה שהניית תרומה מותרת והניית ערלה אסורה:  ענקוקלות והחרצנים.  רבי זעירא וחד מן רבנין בשם רב ענבים שלקו עד שלא הביאו שליש אמר רבי יוסי בי רבי בון אפי' לקו משהביאו שליש.  אמר רבי חייא בר אדא לשון נוטריקון הוא ענבין דלקי תלתיהון:  רבי יוסי אומר אין נוטעין יחור:  אמר רבי יוחנן עבר ונטע מותר עבר והרכיב אסור:  אגוז של ערלה שנטעו וכן ביצת ע"ז שנעשית אפרוח ר' חגיי בשם רבי יאשיה איתפלגון חזקיה וכהנא כהנא אמר מותרת חזקיה אמר אסור.  על דעתיה דחזקיה <אין> [איך] אפשר לביצת עבודה זרה שנעשית אפרוח מה נן קיימין אם כשפחסה אין כאן אפרוח אם כשהכניסה לפנימה מן הקנקילין אסרה.  אמר רבי יודן אבוי דרבי מתניה תפתר שגדר בה ע"ז:  ביצת הקדש שנעשית אפרוח.  א"ר יסא פליגי בה כהנא ורבי יוחנן כהנא אמר אסורה ור' יוחנן אמר מותרת א"ר זעירא לר' יוסי הא רבי יוחנן אמר מותרת אוף היא פודה אותה בזמן זרעה.  ר' חנינא ורבי יונה ורבי לעזר בשם כהנא פודה אותה בזמן זרעה ורבי חנניא בשם ר' פינחס מתקנתה כהנא אמר אסורה ופודה אותה כמותש היא ורבי יוחנן אמר מותרת ופודה אותה בזמן זרעה:

 

מסכת עורלה פרק ב

דף ח,א פרק ב הלכה א משנה  התרומה ותרומת מעשר של דמאי החלה והביכורין עולין באחד ומאה

דף ח,ב פרק ב הלכה א משנה  ומצטרפין זה עם זה וצריך להרים.  הערלה וכלאי הכרם עולין באחד ומאתים ומצטרפין זה עם זה ואינו צריך להרים.  רבי שמעון אומר אינן מצטרפין.  רבי ליעזר אומר מצטרפין בנותן טעם אבל לא לאסור:

דף ח,ב פרק ב הלכה א גמרא  התרומה ותרומת מעשר כו'.  למי נצרכה לרבי שמעון אף על גב דרבי שמעון אמר אין שתי שמות מצטרפין מודי שכולהן לשם תרומה מצטרפין.  מאן תנא תרומת מעשר של דמאי רבי מאיר.  דרבי מאיר מחמיר בדבריהן כדברי תורה.  והא אשכחן דר"מ מחמיר בדבריהן כדברי תורה.  אמר רבי חנינה ההיא דתנינן תמן הרואה כתם הרי זו מקולקלת וחוששת משום זוב דברי רבי מאיר.  וחכמים אומרים אין בכתמים משום זוב.  רבי יונה בעי ולמה לא תנינן חלת דמאי כמה דתנינן חלה.  לא ניתני חלת דמאי.  והתנינן תרומת מעשר של דמאי.  רבי חנניא בשם שמואל דמאי צריך חלה.  אמר ליה רבי חייה בר

דף ט,א פרק ב הלכה א גמרא  לוליבא נוטל הוא דמיו מן השבט.  אמר ליה כן אמר שמואל שהוא נוטל דמיו מן השבט.  רבי מנא בשם רבי יוסי אינו נוטל דמיו מן השבט למחר הוא מביא ודאי ואומר דמאי הוא כדי ליטול ממנו דמים.  רבי יוחנן שאל לגמליאל זוגא נהיגין אתון מפקין חלה מן הדמאי אמר ליה לא כן א"ר שמואל אחוה דרב ברכיה בשעה שגזרו על הדמאי רוב העם מפרישין אותו לתוך בתיהן.  אמר רבי יוסי בי רבי בון תניי בית דין שתהא חלתו בצפון צפונו:  ועולין באחד ומאה:  מה את עביד לה בתחילת הפרשה או בסוף הפרשה אין תימר בתחילת הפרשה אין הקטן מעלה ואין אחר מעלה ואינו דוחה את השבת ואין תעבדיניה בסוף [הפרשה] קטן מעלה ואחר מעלה ודוחה את השבת.  תמן תנינן רבי יהודה אומר אף מעלין את המדומע באחד ומאה.  ותני עלה רבי שמעון בן אלעזר אומר אם רצה נותן עיניו במקצתו ואוכל את השאר.  אמר רבי יונה רבי יודה עבד לה בסוף הפרשה.  ורבי שמעון בן אלעזר עבד לה בתחילת הפרשה.  אמר רבי יוסי אף רבי שמעון בן אלעזר עבד לה בסוף הפרשה.  ולא מודי רבי שמעון בן אלעזר שאסור לעשות כן בודאי.  מאי כדון

דף ט,ב פרק ב הלכה א גמרא  ובלבד שלא יעשה בשבת כדרך שהוא עושה בחול.  תמן תנינן רבי ליעזר אומר תרומה עולה באחד ומאה רבי יהושע אומר במאה ועוד.  תמן אמר חזקיה רבי אבהו בשם רבי לעזר כל מקום ששנה [רבי] מחלוקת ואחר כך חזר ושנה סתם הלכה כסתם.  מן מה דתנינן סאה תרומה שנפלה למאה ואמר רבי לעזר לית כאן לומר לתוך מאה אלא לתוך תשעים ותשעה.  כמה דתנינן רבי ליעזר ורבי יהושע מניין שהן עולין.  אמר רבי יונה כתיב (במדבר יח) מכל חלבו את מקדשו ממנו.  דבר שאת מרים ממנו שאם יפול לתוכו הוא מקדשו.  וכמה הוא אחד ממאה.  רבי ליעזר אומר מוסיף סאה ומעלה.  רבי יהושע אומר מוסיף כל שהוא ומעלה.  רבי יוסי בן משולם אומר ועוד קב למאה סאה שתות למדומע.  תני רבי שמעון אומר תרומה עולה במאה מקל וחומר אם איסור מתוך איסור עולה איסור מתוך היתר לא כל שכן.  [תרומה] אית תניי תני איסור מתוך היתר ואית תניי תני היתר מתוך היתר.  מאן דאמר איסור מתוך היתר שכן תרומה אסורה לזרים.  מאן דאמר היתר מתוך היתר שכן תרומה מותרת לכהנים.  אית דפתר לה כולה לכהנים מאן דאמר איסור מתוך היתר במדומע בתרומה טמאה.  מ"ד היתר במדומע בתרומה טהורה.  תני פרוסה של לחם הפנים שנתערבה במאה פרוסות של חולין וכן חתיכה של חטאת שנתערבה במאה חתיכות של

דף י,א פרק ב הלכה א גמרא  חולין לא יעלו.  רבי יודה אומר יעלו.  מה טעמא דרבי יודה (יחזקאל מה) ושה אחד מן הצאן מן המאתים ממשקה ישראל.  מדבר שהוא מותר לישראל.  וקשיא כתיב מאתים ורבי יודה אומר מאה.  כתיב חיים ורבי יודה אומר שחוטין.  מה בין חיים לשחוטין.  רבי חיננא אמר חיין עשו אותן כדבר שדרכו להימנות.  עד כדון דבר שהוא מעלה ומתיר להדיוט.  דבר שהוא מעלה ומתיר לגבוה נישמעינה מן הדא (ויקרא כב) ואחר יאכל מן הקדשים כי לחמו הוא.  יש לך קדשים שאינו אוכל בהן פרט לעירובין וליתר ממאה.  אין לי אלא אוכלי תרומה באוכלי תרומה.  מניין אוכלי תרומה באוכלי קדש אוכלי קדש באוכלי תרומה משקה תרומה במשקה חולין משקה חולין במשקה תרומה משקה תרומה במשקה קודש משקה קודש במשקה תרומה משקה קודש במשקה קודש מניין תלמוד לומר מן הקדשים ריבה.  רבי אבין בשם ר' יוחנן תיפתר בלוג שמן של מצורע שנתערב במותר רקיקי מנחת נזיר.  והתני משקה שנים א"ר חנניה הדא אמרה עולות בעולות אבל חטאת בעולות הרי יש כאן ודאי בלא תעשה.  היאך סבר רבי יודה כרבי ליעזר או כרבי יהושע.  [כי] כרבי ליעזר מעלה ואוכל [אי] כרבי יהושע מעלה ושורף

דף י,ב פרק ב הלכה א גמרא  מאן תנא אין מצטרפין זה עם זה רבי מאיר דאמר ר' אבהו בשם רבי יוחנן דברי רבי מאיר כל האיסורין מצטרפין ללקות עליהן בכזית משום לא תאכל כל תועבה.  הכא את אמר צריך להרים והכא את אמר אינו צריך להרים.  רבי יעקב בר זבדי רבי אבהו בשם רבי יוחנן מפני גזל השבט.  ותני כן כל תרומה שאין הכהנים מקפידין עליה כגון תרומת הכליסין החרובין והשעורין שבאדום אינו צריך להרים.  הערלה וכלאי הכרם עולין באחד ומאתים מניין שהן עולין כתיב מליאה מליאה מה מליאה שנאמר להלן עולה אף כאן עולה.  אי מה כאן מאה אף כאן מאה לפי שכפל הכתוב איסורו שינו חכמים חיובו.  עד כדון כלאי הכרם ערלה מניין מה זו איסור הנייה אף זו איסור הנייה.  מה זו עולה אף זו עולה.  עד כדון כר' עקיבה כר' ישמעאל.  רבי יוחנן בשם רבי ישמעאל קל וחומר מה אם תרומה שהיא אסורה לזרים הרי זה עולה ערלה שהיא מותרת לזרים לא כל שכן.  לא אם אמרת בתרומה שהנייתה מותר' תאמר בערלה שהנייתה אסורה.  רבי חיננא פרי פרי גזירה שוה מצטרפין זה עם זה בין לאסור בין להתיר כדי ליתן טעם דברי רבי מאיר.  רבי שמעון אומר אינן מצטרפין.  רבי לעזר אומר מצטרפין בנותן טעם [לא] לאסור.  מה פליגין שנפלו שלשת קבין ערלה ושלשת

דף יא,א פרק ב הלכה א גמרא  קבין של כלאי הכרם.  אבל אם נפלו שלשת קבין ועוד ערלה ושלשת קבין של כלאי הכרם הותר הכרי.  למה ועוד בטל בשלשת קבין שלשת קבין בטילין במאה.  נפלו שלשת קבין של ערלה ושלשת קבין של כלאי הכרם כאחת מהו כמו שנפלו שלשת קבין ועוד ערלה ושלשת קבין של כלאי הכרם או כמו שנפלו שלשת קבין של כלאי הכרם ואחר כך נפלו שלשת קבין ערלה:  פשיטא שידיעתו מתרתו ידיעת חבירו מהו שתתירו.  היאך עבידא הוא לא ידע בה חבירו ידע בה.  ידיעת ספק מהו שתתיר כידיעת ודאי.  היאך עבידא היו לפניו שתי קופות אחת יש בה מאתים ואחת אין בה מאתים נפלה סאה תרומה לתוך אחת מהן ואין ידוע לאיזה מהן נפלה ואחר כך נפלה בשניי' מדדה ומצא בה מאתים ושתים אין [תימר] ידיעת ספק כידיעת ודאי עולה אין תימר אין ידיעת ספק כידיעת ודאי אינה עולה.

דף יא,ב פרק ב הלכה א גמרא  היתה קופה אחת ספק יש בה מאתים ספק אין בה נפלה סאה תרומה לתוכה ואין ידוע אם נפלה אם לא נפלה ואחר כך נפלה השנייה אין תימר ידיעת ספק כידיעת ודאי עולה אין תימר אין ידיעת ספק כידיעת ודאי אינה עולה:

דף יא,ב פרק ב הלכה ב משנה  התרומה מעלה את הערלה והערלה את התרומה.  כיצד סאה תרומה שנפלה למאה ואח"כ נפלו שלשת קבין ערלה או שלשת קבין של כלאי הכרם זו היא שהתרומה מעלה את הערלה והערלה את התרומה.  הערלה מעלה את הכלאים והכלאים את הערלה והערלה את הערלה כיצד סאה ערלה שנפלה למאתים ואחר כך נפלה סאה ועוד ערלה או סאה ועוד של כלאי הכרם זו היא שהערלה מעלה את הכלאים והכלאים את הערלה והערלה את הערלה:

דף יב,א פרק ב הלכה ב גמרא  א"ר קורייס לא שהתרומה מעלה את הערלה אלא שהתרומה מצטרפת עם החולין להעלות את <התרומה> [הערלה].  ניחא תרומה מעלה את הערלה שכן טהורה מעלה את הטמאה.  ערלה מעלה את התרומה כלום טמאה מעלה את הטהורה.  לא אצל הזרים שמא אצל הכהנים.  והתנינן הערלה מעלה את הכלאים והכלאים את הערלה והערלה את הערלה.  שנייא היא תמן בין אצל הזרים בין אצל

דף יב,ב פרק ב הלכה ב גמרא  הכהנים.  סאה תרומה שנפלה למאה.  א"ר לעזר לית כאן לתוך מאה אלא לתוך תשעים ותשעה.  סאה ערלה שנפלה לתוך מאתים.  א"ר לעזר לית כאן לתוך מאתים אלא לתוך מאה ותשעים ותשעה:

דף יב,ב פרק ב הלכה ג משנה  כל המחמץ והמתבל והמדמע בתרומה ובערלה ובכלאי הכרם אסור.  בית שמאי אומרים אף מטמא.  ובית הלל אומרים לעולם אינו מטמא עד שיהא בו כביצה.  דוסתאי איש כפר איתמה היה מתלמידי שמאי ואמר שאלתי את שמאי הזקן ואמר לעולם אינו מטמא עד שיהא בו כביצה.  ולמה אמרו כל המחמץ והמתבל והמדמע להחמיר מין במינו להקל ולהחמיר מין בשאינו מינו כיצד שאור של חיטים שנפל לתוך עיסת חיטים ויש בו כדי לחמץ בין שיש בו לעלות באחד ומאה בין שאין בו לעלות באחד ומאה אסור.  אין בו לעלות באחד ומאה בין שיש בו כדי לחמץ בין שאין בו כדי לחמץ אסור.  להקל ולהחמיר מין בשאינו מינו כיצד גריסים שנתבשלו עם עדשים ויש בהן בנותן טעם בין שיש בהן כדי לעלות באחד ומאה בין שאין בהן לעלות באחד ומאה אסור.  אין בהן בנותן טעם בין שיש בהן לעלות באחד ומאה בין שאין בהן לעלות באחד ומאה מותר:

דף יב,ב פרק ב הלכה ג גמרא  רבי יוסי בשם ר' חילפיי רבי יונה בשם רבי שמעון בן לקיש כתפוח עושין אותו בית שמאי:  תמן תנינן מי הצבע פוסלין אותו בשלשת לוגין ואין פוסלין אותו בשינוי מראה.  אבא ברי' דרב נחמן דברי רבי מאיר משום שאיבה ניכרת.  רבי חונא בשם רבי אבא אתייא דרבי מאיר כבית שמאי כמה דבית שמאי אמרי משום חימוץ מחמיץ כן רבי מאיר אמר משום שאיבה ניכרת.  עד כדון דבר שיש בו איסור וטומאה.  יש בו טומאה ואין בו איסור מהו.  חימץ ממנו למקום אחר נעשה זה אסור וזה אסור.  ריבה על הראשון וביטלו נעשה

דף יג,א פרק ב הלכה ג גמרא  עיקר טפילה וטפילה עיקר.  שאור של תרומה שנפל לתוך העיסה והגביהו ואחר כך נתחמצה העיסה הרי זו מותרת.  ודכוותה תאינה של תרומה שנפלה לתוך מאה הוגבהה אחת מהן ואחר כך הוכרה התרומה תהא מותרת.  תמן לא הוכר האיסור ברם הכא הוכר האיסור:  רבי יונה בעי ולמה [לא] תנינן גריסי' שנתבשלו עם האורז אלא מתניתן כמאן דאמר נותני טעם לפגם מותר.  ואפילו כמאן דאמר נותני טעם לפגם מותר מודה הוא הכא שהוא אסור.  גריסין של תרומה שנפלו עם עדשים של חולין ויש בהן נותן טעם ריבה עליהן עדשים של חולין מותר.  עד כמה ירבה תפלוגתא דרבי ודרבי ישמעאל בי ר' יוסי.  על דעתיה דרבי דו אמר עד שירבו על כולהון.  על דעתיה דרבי ישמעאל בי רבי יוסי דו אמר עד שירבו על הנופלין.  גריסין שנתבשלו עם עדשין של חולין ואין בהן נותן טעם.  ריבה עליהן גריסין של חולין מין מעורר את מינו לאסור.  לא תהא גדולה מיין נסך.  כמה דתימר ביין נסך את רואה את ההיתר כמי שאינו אותו האיסור אם יש בו בנותן טעם אסור ואם לאו מותר.  והכא את רואה את ההיתר כמי שאינו אותו האיסור אם יש בו בנותן טעם אסור ואם לאו מותר.  הדא אמרה ריבה עליהן גריסין של תרומה מותר:

דף יג,א פרק ב הלכה ד משנה  שאור של חולין שנפל לתוך עיסה ויש בו כדי לחמץ ואחר כך נפל שאור של תרומה או של כלאי הכרם ויש בו כדי לחמץ אסור.  שאור של חולין שנפל לתוך עיסה וחימיצה ואחר כך נפל שאור של תרומה או שאור של כלאי הכרם ויש בו כדי לחמץ אסור ורבי שמעון מתיר:

דף יג,א פרק ב הלכה ד גמרא  תני חנניה בשם רבי יוחנן אף הראשונה במחלוקת.  א"ר יונה הוינן

דף יג,ב פרק ב הלכה ד גמרא  סברין מימר מה פליגין כשחימץ זה כל כוחו וזה כל כוחו ונפל שאור של חולין תחילה.  אבל אם נפל שאור של תרומה תחילה כבר נתחמצה העיסה.  כל נותני טעמים בין לפגם בין לשבח אסור דברי ר"מ.  ר"ש אומר לשבח אסור לפגם מותר.  רשב"ל אמר מה פליגין כשהשביח ואח"כ פגם אבל אם פגם ואח"כ השביח אוף ר"מ מודה.  רבי יוחנן אמר לא שנייא היא השביח היא פגם היא פגם היא השביח היא המחלוקת.  תמן תנינן שעורין שנפלו לתוך הבור של מים אע"פ שהבאישו מימיו מימיו מותרים.  והדא מתנית' מא היא ר' יוחנן אמר במחלוקת רבי שמעון בן לקיש אמר דברי הכל.  רבי יוסי בי רבי בון אמר אילין שמועתא הדא רבי יוחנן אמר במחלוקת רשב"ל אמר דברי הכל.  אמר רבי יונה צורכה להדא דרבי שמעון בן לקיש לא כן סברנן מימר מה פליגין כשחימץ זה כל כוחו וזה כל כוחו ונפל שאור של חולין תחילה אבל אם נפל שאור של תרומה כבר נתחמצה העיסה ואפי' נפל שאור של חולין תחילה נעשה כמי שהשביח מעיקרו ואח"כ פגם.  חזר רבי יונה ומר האשה הזאת אינה מחמצת כל צורכה משיירת היא כל שהוא.  אותו כל שהוא יעשה כמי שהשביח ולבסוף פגם.  וקשיא אילו השביח ולא פגם שמא כלום היא.  ר' יונה בעי מה בין שבח מזה ומזה ומה בין פגם מזה ומזה.  שבח מזה ומזה אסור פגם מזה ומזה מותר.

דף יד,א פרק ב הלכה ד גמרא  א"ר מנא שבח מזה ומזה את רואה כמי שאינו אותו האיסור אם יש בו כדי לאסור.  פגם מזה ומזה את רואת את ההיתר כמי שאינו אותו האיסור אין בו כדי לאסור:

דף יד,א פרק ב הלכה ה משנה  תבלין שנים שלשה שמות ממין אחד או משלשה אסור ומצטרפין.  רבי שמעון אומר שנים או שלשה שמות ממין אחד או שני מינין משם אחד אין מצטרפין:

דף יד,א פרק ב הלכה ה גמרא  ניחא שני שמות ממין אחד שני מינין משם אחד.  רבי אבהו בשם רבי לעזר במיני מתיקה שנו.  רבי אבהו בשם רבי יוחנן שלשה נותני טעמים הן כל שההדיוט טועמו ואומר קדירה זו אינה חסירה ונפל זו היא נותן טעם לשבח מותר.  ואפילו אמר תבלין פלוני יש בקדירה זו זה הוא נותן טעם לפגם מותר.  וכל שהאומן טועמו ואומר תבלין פלוני יש בקדירה זו זה הוא נותן טעם לפגם אסור.  רבי אבהו בשם רבי יוחנן כל האיסורין משערין אותן כילו בצל כילו קפלוט.  עד כדון דבר שדרכו להשתער בבצל וקפלוט דבר שאין דרכו להשתער בבצל וקפלוט במה אתה משערו.  הכמון

דף יד,ב פרק ב הלכה ה גמרא  במה אתה משערו.  אמר רבי יודן לא כן אמר רבי אבהו בשם רבי לעזר במיני מתיקה שנו.  מיני מתיקה על ידי שדרכן להשתער בבצל וקפלוט משערין אותו כילו בצל כילו קפלוט שאר כל האיסורין על ידי שאין דרכן להשתער בבצל וקפלוט משערין אותן במינן.  הכמון משערין אותו במינו.  רבי מנא לא אמר כן אלא לא כן אמר רבי אבהו אמר רבי לעזר במיני מתיקה שנו.  מיני מתיקה על ידי שטעמן שוה משערין אותן כילו בצל כילו קפלוט שאר כל האיסורין על ידי שאין טעמן שוה אין משערין אותן כילו בצל כילו קפלוט.  הכמון צריכה.  רבי אבהו בשם ר' יוחנן כל נותני טעמים אין לוקין עליהן עד שיטעום טעם ממשו של איסור.  התיב רבי חמא ב"ר יוסי קומי ר' יוחנן הרי בשר בחלב הרי לא טעם ממשו של איסור ואת אמר לוקה וקבלה.  מהו וקבלה כאינש דשמע מיליה דבעל דיני' וקבלה.  רבי אבהו בשם ר' יוחנן כל נותני טעמים אין לוקין עליהן חוץ מנותני טעם של נזיר.  אמר רבי זעירא כל נותן טעם אין לוקין עליהן עד שיטעום טעם ממשו של איסור ובנזיר אפי' לא טעם טעם ממשו של איסור.  אמר רבי בא בר ממל כל נותני טעמים אין איסור והיתר מצטרפין ובנזיר איסור והיתר מצטרפין.  מתניתא מסייע לדין ומתניתא מסייע לדין.  מתניתא מסייע לרבי זעירא כזית יין שנפל לקדירה אכל ממנה כזית פטור עד שיאכל את כולה.  על דעתיה דרבי בא בר ממל כיון שאכל ממנה כזית חייב.  מתני' מסייע לר' בא בר ממל ממשמע שנאמר (במדבר ו) וכל משרת ענבים לא ישתה וכי מה הניח הכתוב שלא אמרו.  אלא לפי שנאמר (שם) מכל אשר יעשה מגפן היין מחרצנים ועד זג לא יאכל מיין ושכר יזיר מה ת"ל וכל משרת ענבים לא ישתה.  אלא שאם שרה ענבים ושרה פתו בהן ויש בהן כדי לצרף בהן כזית חייב.  מיכן אתה דן לכל איסורין שבתורה ומה אם היוצא מן הגפן שאין איסורו איסור עולם ואין איסורו איסור הנאה ויש לו היתר לאחר איסורו עשה בו טעם כעיקר שאר כל האיסורין שבתורה שאיסורן איסור עולם ואיסורן איסור הנייה ואין להן היתר אחר איסורן אינו דין שנעשה בהן את הטעם כעיקר.  מכאן למדו חכמים כל נותני טעמים שיהו אסורין.  וקשיא על דרבי זעירא בכל אתר אמר עד שיטעום וכא אמר אפי' לא טעם:

דף יד,ב פרק ב הלכה ו משנה  שאור של חולין ושל תרומה שנפלו לתוך עיסה לא בזה כדי לחמץ ולא בזה כדי לחמץ והצטרפו וחימיצו רבי ליעזר אומר אחר האחרון אני בא וחכמים אומרים בין שנפל האיסור בתחלה בין בסוף לעולם אינו אוסר עד שיהא בו כדי לחמץ.  יועזר איש הבירה היה מתלמידי שמאי ואמר שאלתי את רבן גמליאל הזקן עומד בשער המזרח ואמר לעולם אינו אוסר עד שיהא בו כדי לחמץ:

דף יד,ב פרק ב הלכה ו גמרא  תמן תנינן יין נסך אסור ואוסר בכל שהוא.  חזקיה אמר כוס שמזגו מן האיסור ומן ההיתר ונפל איסור בסוף איסור היתר בסוף היתר.  אמר רבי שמואל בר רב יצחק דר' ליעזר היא דר' ליעזר אמר אחר האחרון אני בא.  אמר רבי ירמיה חומר הוא ביין נסך.  רבי יוסי בעי אם חומר הוא ביין נסך אפי' נפל היתר בסוף יהא אסור.  רבי יסא בשם רבי יוחנן כוס שמזגו מאיסור ומהיתר את רואה את שנפל את ההיתר כמי שאינו אותו האיסור אם יש בו בנותן טעם אסור ואם לאו מותר.  אמר רבי הושעיה והוא שנפל ההיתר בסוף.  רבי אימי בשם רבי יוחנן לא שנייא בין שנפל איסור בתחילה והיתר בסוף להיתר בתחילה ואיסור בסוף.  אפילו מים ויין אפי' נמזג כל צורכו מן ההיתר את רואה את ההיתר כמי שאינו אותו האיסור אם יש בו בנותן טעם אסור ואם לאו מותר.  אמר רבי זעירא הדא דאת אמר וכולה תינויין היאך עבידא.  רבי יוסי בי רבי בון רבי אבהו בשם ר' יוחנן צלוחית של יין נסך שנפלה לתוך חבית של יין וחזרה ונפלה לתוך הבור של מים את

דף טו,א פרק ב הלכה ו גמרא  רואה את ההיתר כמי שאינו אותו האיסור אם יש בו בנותן טעם אסור ואם לאו מותר:  עד כדון בשנפלו בזה אחר זה נפלו שתיהן כאחת מה אמר בה רבי ליעזר נשמעינה מן הדא אימתי חמיצן של כותיים מותר לאחר הפסח של בעלי בתים אחר שלש שבתות של אפיה.  ושל נחתומים בכרכים לאחר שלשה ימים.  ושל נחתומים בכפרים לאחר שלשה תנורים.  רבי שמעון בן אלעזר אומר אף כשאמרו של בעלי בתים אחר שלש שבתות של אפייה והוא שיהא אדם גדול או שיהא משיא את בנו ואפה שלשה תנורים בשבת אחת זה אחר זה וזה אחר זה מותר.  ואף כשאמרו של נחתומים בכרכים לאחר שלשה ימים והוא שנדחק ואפה שלשה תנורים ביום אחד זה אחר זה וזה אחר זה מותר.  תני רבי שמעון אומר ואף כשאמרו של נחתומים בכפרים לאחר שלשה תנורים עד שלשה ימים אסורין שמשחרית הוא בודה לו שאור לכל אותו היום:  אותה העיסה השנייה לא מאיסור ומהיתר היא מתחמצת.  ומר ר' ירמיה בשם רבי שמעון בן לקיש מאן תנא חמיצן של כותים רבי ליעזר.  ואמר רבי יוסי לרבי חנינא ענתונייא נהירת דהויתון מסין את ורבי ירמיה בשם רבי שמעון בן לקיש מאן תנא חמיצן של כותיים רבי ליעזר ואנן לינן אמרין כן אלא רבי הילא בשם רשב"ל ירדו לחמיצן של כותיים כרבי ליעזר.  ועוד מן הדא דאמר רבי חנינא דרבי אבהו אבא הוה ליה עובדא שלח שאל לרבי חייא ולרבי יסא ולרבי אימי ואורין ליה כרבי ליעזר.  מה כיחידייא מוריי לא משום שירדו לחמיצן של כותיים כרבי ליעזר.  אמר רבי מנא קומי רבי יסא היך מה דתימר תמן הלכה כרבי ליעזר.  וכא הלכה כרבי ליעזר.  אמר ליה ולכל דבר:

דף טו,א פרק ב הלכה ז משנה  כלים שסכן בשמן טמא וחזר וסכן בשמן טהור או שסכן בשמן טהור וחזר וסכן בשמן טמא רבי ליעזר אומר אחר הראשון אני בא וחכמים אומרים אחר האחרון:

דף טו,א פרק ב הלכה ז גמרא  מה טעמא דרבי ליעזר הראשון מוציא את האחרון.  אמר רבי יוחנן רבי יהודה ורבי ליעזר שניהן אמרו דבר אחד דתנינן תמן צלוחית שפיה צר טובל ומעלה כדרכו רבי יודה אומר הזיה הראשונה.  כמה דרבי יודה אומר הראשון מוציא את האחרון כן רבי ליעזר אומר אוף הכא הראשון מוציא את האחרון.  עד כדון כשסך מיכן ומצא בצד השני.  סך מיכן ומצא מיכן

דף טו,ב פרק ב הלכה ז גמרא  מה אסר בה רבי ליעזר.  נשמענה מן הדא דאמר רבי אבהו בשם ר' יוחנן לא סוף דבר צלוחית אלא אפילו ספל.  ואמר רבי יוחנן רבי יודה ורבי ליעזר שניהן אמרו דבר אחד.  אית לך מימר תמן כשסך מיכן ומצא בצד השני.  לא כשסך מיכן ומצא מיכן אוף הכא כשסך מיכן ומצא מיכן:

דף טו,ב פרק ב הלכה ח משנה  שאור של תרומה ושל כלאי הכרם שנפלו לתוך עיסה לא בזה כדי לחמץ ולא בזה כדי לחמץ והצטרפו וחימיצו אסור לזרים ומותר לכהנים ר"ש מתיר לזרים ולכהנים.  תבלין של תרומה ושל כלאי הכרם שנפלו לתוך קדירה לא באלו כדי לתבל ולא באלו כדי לתבל ונצטרפו ותיבילו אסור לזרים ומותר לכהנים.  רבי שמעון מתיר לזרים ולכהנים:

דף טו,ב פרק ב הלכה ח גמרא  שאור של תרומה ושל שביעית שנפלו לתוך העיסה לא בזה כדי לחמץ ולא בזה כדי לחמץ ונצטרפו וחימיצו אסור לזרים ומותר לכהנים.  ר"ש מתיר לזרים ולכהנים.  בזה כדי לחמץ ובזה כדי לחמץ ונצטרפו וחימיצו אסור לזרים ולכהנים.  ר' לעזר בר' שמעון מתיר לזרים.  רבי אבהו אמר ר' יוחנן בעי מה בין תרומה אצל הזרים מה בין שביעית אצל הכהנים.  תרומה אצל הזרים אסורה שביעית אצל הכהנים מותרת.  חזר ואמר רבי יוחנן תיפתר שנפל שאור של תרומה תחילה לא באת שביעית אלא לפגום.  רבי לעזר בי ר' שמעון בשיטת אביו.  מהו בשיטת אביו כמה דר' שמעון אמר נותני טעמים לפגם מותר כן רבי לעזר בי רבי שמעון אמר נותני טעמים לפגם מותר.  אמר רבי אבא מרי מהו בשיטת אביו כמה דר' שמעון אמר כל הספיחין מותרין כן רבי לעזר בי רבי שמעון אמר כל הספיחין מותרין.  כלום אמר רבי שמעון אלא בספיחי ירק דלמא בספיחי זרעים.  וקמת היא ספיחי יירק היא ספיחי זרעים.  רבנין דקיסרין אמרין אחת בשיטת אביו ואחת בשיטת חכמים.  בשיטת אביו משום נותני טעם לפגם מותר.  בשיטת חכמים משום שמות מצטרפין:

דף טו,ב פרק ב הלכה ט משנה  חתיכה של קדשי קדשים ושל פיגול ושל נותר שנתבשלו עם חתיכות אסור לזרים ומותר לכהנים.  רבי שמעון מתיר לזרים ולכהנים.  בשר קדשי קדשים ובשר קדשים קלים שנתבשלו עם בשר התאוה אסור

דף טז,א פרק ב הלכה ט משנה  לטמאים ומותר לטהורים:

דף טז,א פרק ב הלכה ט גמרא  תני של פיגול ושל נותר ושל קדשים קלים.  אמר ר' יונה לא אמר אלא קדשים קלים.  פיגול ונותר לאחר זריקה לא כלפני זריקה הן לא אמר אלא פיגול ונותן דבר שאין זריקה מתרתו בקדשי קדשים הא בקדשים קלים הואיל והן מותרין אחר זריקה אפילו לפני זריקה אין לוקין עליהן משום זרות.  אמר רבי יוסי לא אמרו אלא קדשים קלים פיגול ונותן לאחר זריקה לא כלפני זריקה הן לאיזה דבר נאמר פיגול ונותר להוציא קדשים קלים לאחר זריקה הא לפני זריקה הואיל והן אסורין בקדשים קלים לוקין עליהן משום זרות.  אמר רבי אבין לישן מתניתא מסייע לרבי יוסי (דברים יב) ונדבותיך זו תורה ושלמים שאם אכל מהן לפני זריקת דמים לוקה.  רבי שמעון בן לקיש אמר במחלוקת.  רבי יוחנן אמר דברי הכל.  וקשיא על דרבי שמעון בן לקיש לא כן סברנן מימר כולהן לשון תרומה מצטרפין וכא יצטרפו כולהן לשון טומאה ולשון זרות.  סבר רבי שמעון בן לקיש כהדא דתני בר קפרא חתיכה

דף טז,ב פרק ב הלכה ט גמרא  של קודש ושל פיגול ושל נותר שנתבשלו עם החתיכות רבי שמעון מתיר וחכמים אוסרין:

 

מסכת עורלה פרק ג

דף טז,ב פרק ג הלכה א משנה  בגד שצבעו בקליפי ערלה ידלק.  נתערב באחרים כולן ידלוקו דברי רבי מאיר וחכמים אומרין יעלו באחד ומאתים:

דף טז,ב פרק ג הלכה א גמרא  בגד שצבעו בקליפי ערלה כו'.  כתיב (ויקרא יט) וערלתם ערלתו את פריו אית תניי תני בסמוך לפיריו.  אית תניי תני בעורל את פיריו.  מאן דאמר בעורל את פיריו קליפין וגרעינין במשמע.  מאן דאמר בסמוך לפיריו קליפין במשמע ולא גרעינין.  וגרעינן מניין הוי סופך מימר את פיריו בסמוך לפיריו.  אית דבעי נישמעינה מן הדא וערלתם ערלתו את פריו דבר שהוא עורל את פריו ופיריו עורלו.  רבי אבהו בשם רבי לעזר כל מקום שנא' לא תאכל לא תאכלו לא יאכלו את תופס איסור הנייה כאיסור אכילה עד שיבוא הכתוב ויפרש לך כשם שפירש לך באבר מן החי ובנבילה.  מה פירש לך באבר מן החי (שמות כב) ובשר בשדה טריפה לא תאכלו.  ומה פירש לך בנבילה (דברים יד) לא תאכלו כל נבילה לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה.  תני חזקיה ופליג וכי מה אסרו לכלב והא כתיב (ויקרא ז) כל חלב שור וכשב ועז לא תאכלו מעתה אתה תופש איסור הנייה באיסור אכילה.  שנייא היא דכתיב (שם) וחלב נבילה וחלב טריפה וגומר.  והכתיב (דברים יב) רק את הדם מעתה את תופש איסור הנייה כאיסור אכילה.  שנייא היא דכתיב (שם) על הארץ תשפכנו כמים מה מים מותרים בהנייה אף הדם מותר בהנייה.  והכתיב (בראשית לב) על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה.  אמר רבי אבהו קיימתיה בגיד הנשה של נבילה.  והכתיב (ויקרא כג) ולחם וקלי וכרמל לא תאכלו.  אמר רבי אבא מרי אחוה דרבי יוסי שנייא היא שקבע לו הכתוב זמן.  והכתיב (ויקרא יא) לא תאכלום כי שקץ הם.  אמר רבי מנא מיעט איסור הנייה שבו.  רבי אבהו בשם רבי יוחנן העושה איספלנית משור הנסקל ומחמץ שעבר עליו הפסח אינו לוקה שאין לא תעשה שלו מחוור.  מכלאי הכרם לוקה דאמר רבי חנינא (דברים כב) פן תוקדש פן תוקד אש.  מערלה צריכה עשה לרחקו כתיב לא תעשה לאוכל כתיב לא תעשה לרחקו לא כתיב.  מתניתא פליגא על רבי יוחנן ממשמע שנאמר (שמות כא) סקול יסקל השור וכי אין אנו יודעין שבשרו אסור באכילה ומה ת"ל לא יאכל את בשרו להודיעך שכשם שהוא אסור

דף יז,א פרק ג הלכה א גמרא  באכילה כך אסור בהנייה.  מה עביד לה רבי יוחנן פתר לה כשקדמוהו הבעלים ושחטוהו עד שלא נגמר דינו.  רבי זעירה בעא קומי רבי אבהו הכא את אמר הכין והכא את אמר הכין.  אמר ליה חדא משמיה דרבי לעזר וחדא משמיה דרבי יוחנן.  רבנין דקיסרין רבי אבהו בשם ר' יוחנן כל מקום שנאמר לא תאכלו אין את תופס איסור הנייה כאיסור אכילה.  בניין אב שבכולן (ויקרא ו) וכל חטאת אשר יובא מדמה אל אהל מועד לכפר בקודש לא תאכל באש תשרף.  תני חזקיה מסייע לרבי יוחנן ממשמע שנאמר (ויקרא ז) כל חלב שור וכשב ועז לא תאכלו לאיזה דבר נאמר וחלב נבילה וחלב טריפה יעשה לכל מלאכה.  בא להודיעך אפילו למלאכת הגבוה.  ממשמע שנאמר (דברים טו) רק הדם לא תאכלו לאי זה דבר נאמר על הארץ תשפכנו כמים.  מה המים מכשירין אף הדם מכשיר.  ממשמע שנא' (דברים יד) לא תאכלו כל נבילה לאיזה דבר נאמר לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה.  בא להודיעך שגר תושב אוכל נבילות.  ממשמע שנא' (שמות כב) ובשר בשדה טריפה לא תאכלו לאיזה דבר נאמ' לכלב תשליכון אותו.  אותו אתה משליך לכלב ואי אתה משליך חולין שנשחטו בעזרה.  מתנית' מסייע לדין ומתניתא מסייע לדין.  מתניתא מסייע לרבי יוחנן (שמות יג) לא יאכלו חמץ לעשות את המאכיל כאוכל.  אתה אומר לכך או אינו אלא לאוסרו בהנייה כשהוא אומר לא תאכל עליו חמץ למדנו שהוא אסור בהנייה הא מה ת"ל ולא יאכל חמץ לעשות את המאכיל כאוכל דברי רבי יאשיה.  רבי יצחק אומר אינו צריך מה אם שרצים קלים עשה בהן את המאכיל כאוכל חמץ חמור אינו דין שנעשה בו את המאכיל כאוכל הא מה ת"ל לא יאכל חמץ לא בא הכתוב אלא לאוסרו בהנייה.  בגין דכתיב לא יאכל הא מלא תאכל לית שמע מינה כלום.  והדא מסייע לרבי יוחנן.  פשיטא שאין הקרקס נאסר.  צר צורה בקרקע נאסר.  צבע דבר שיש בו רוח חיים אילו השתחווה לו לא אסור מפני שצבעו אסור.  מיכן שצבעו צריכה:  בגד גדול שצבעו על מנת לחותכו מה את עביד לה כמוסגר או כמוחלט.  אין תעבדיניה כמוסגר מותר אין תעבדיניה כמוחלט אסור.  צבעו וחזר וצבעו והקדיח נאמר אם היה צריכה לצביעה הראשונה אסור ואם לאו מותר.  צבעו בקליפי אגוז של ערלה וחזר וצבעו בקליפי אגוז של חולין מאן דאמר נותן טעם לפגם מותר אוף הכא מותר ומאן דאמר נותר טעם לפגם אסור אוף הכא אסור.  צבעו בקליפי אגוז של ערלה וחזר וצבעו בקליפי רימון של חולין ייבא כהדא עגולי דבלה הגדולים מעלין את הקטנים והקטנים מעלין את הגדולים.  רב הונא אמר כיני מתניתא הגדולים מעלים את הקטנים במשקל.  הקטנים מעלין את הגדולים במניין.  תמן מין במינו ברם הכא מין

דף יז,ב פרק ג הלכה א גמרא  בשאינו מינו.  צבעו בקליפי אגוז של ערלה וחזר וצבעו בקליפי חולין מין אחד ייבא כהדא ר' יהושע אומר תאנים שחורות מעלות את הלבנות והלבנות מעלות את השחורות.  תמן הוא ראוי לחתכן ברם הכא אינו ראוי לחתכו.  מה דמי לה גזים גזיזות.  אמר רבי יוסי בי רבי בון מה דמי לה בגד גדול שצבעו על מנת לחתכו מיעבדיני' דורדסין:  אמר רבי יוחנן סממנין בסממנין בטילין במאתים מי צבעים במי צבעים בטילין ברוב.  אמר רבי בא בר ממל הניית ערלה בטילה ברוב.  מתני' פליגא על דרבי בא בר ממל תבשיל שבישלו בקליפי ערלה ידלק.  פתר לה קדירה בקדירות.  אמר רבי יוסי מיסבר סבר רבי בא בר ממל שמותר לעשות כן בתחילה לא לשעבר.  מיי כדון אם יש בו כדי לצבוע את רואה את ההיתר כמי שאינו אותו האיסור שבו כדי לאסור.  אם אין בו כדי לצבוע את רואה את ההיתר כמי שאינו אותו האיסור אין בו כדי לאסור.  תמן תנינן אלו דברים של גוים אסורין ואיסורן איסור הנייה היין והחומץ של גוים שהיה מתחילתו יין וחרס הדרייני.  רבי זעירה בשם רבי ירמיה רבי מאיר היא דתני חרס הדרייני אסור ואיסורו איסור הנייה.  מה נן קיימין אם כשנתנו בתבשיל דברי הכל אסור אם כשמכרו חוץ מדמי יין נסך שבו דברי הכל מותר.  אלא כי נן קיימין כשנתנו על גבי תבשיל.  מהו לסמוך בו כרעי המיטה רבי לעזר אומר אסור רבי יוחנן אמר מותר.  רבי יונה בעי קומי רבי

דף יח,א פרק ג הלכה א גמרא  זעירא ההן בגד דתנינן הכא מהו לסמוך בו את המיטה ואיקפד לקיבליה.  אמר ליה אפילו למאן דאמר תמן מותר הכא אסור.  תמן אין איסורו ניכר ברם הכא איסורו ניכר.  אמר רבי חגיי כד נחתית מן אילפא שמעית קליה דרבי יעקב בר אחא יתיב מתני בגד שצבעו בקליפי ערלה ידלק ותנינן נטל הימנה כרכר אסור בהנייה ארג בו את הבגד אסור בהנייה יין נסך שנפל לבור כולו אסור בהנייה ותנינן רבן שמעון בן גמליאל אומר ימכר כולו לגוי חוץ מדמי יין נסך שבו.  אמר רבי אחא בר יעקב רבי חגיי קשתיה רבי חגיי קיימה.  מיי כדון תמן אין דרך בני אדם ליקח יין מן הגוי ברם הכא דרך בני אדם ליקח בגד מן הגוי:

דף יח,א פרק ג הלכה ב משנה  הצובע מלא הסיט בקליפי ערלה וארגו בבגד ואין ידוע אי זה הוא רבי מאיר אומר ידלק הבגד וחכמים אומרים יעלה באחד ומאתים.  האורג מלא הסיט מצמר הבכור בבגד ידלק הבגד.  משיער הנזיר ומפטר חמור בשק ידלק השק.  ובמוקדשים מקדשין בכל שהן:

דף יח,א פרק ג הלכה ב גמרא  מאן תנא סיט רבי מאיר ברם כרבנין הוא סיט הוא פחות מסיט.  רבי יוסי בי רבי בון אמר לה בשם רבי יוחנן רבי יסא בשם ר' יוחנן צמר בכור שטרפו בטל ברוב.  איתיבי' רבי חייא ציפוראה קומי רבי אימי ליטרא בשמונה ולא הודו אילולי דאמר רבי יסא ולא מתניתא היא.  האורג מלא הסיט מצמר הבכור בבגד ידלק הבגד.  אמר ליה אילו איתתבת

דף יח,ב פרק ג הלכה ב גמרא  תמן אית הוות יאות.  תמן תנינן אלו הן הנשרפין ותנינן אלו הן הנקברין.  הכא את אמר ישרפו והכא את אמר יקברו.  אמר רבי יוחנן כאן בשק כאן בשיער.  מה בין שק מה בין שיער.  אמר רבי חנניה בריה דרבי הלל שק מצוי לחטט אחריו שיער אין מצוי לחטט אחריו.  רבי שמעון בן לקיש אמר כאן במקדש כאן בגבולין.  רבי יוסי בי רבי חנינא אומר כאן בנזיר טהור כאן בנזיר טמא.  והתנינן פטר חמור אית לך מימר כאן במקדש כאן בגבולין כאן בנזיר טהור כאן בנזיר טמא.  אלא כאן בשק כאן בשיער.  אמר רבי יוסי בי רבי בון הן דתימר ישרף שערו הן דתימר יקבר גופו:  ובמוקדשין מוקדשין כל שהן.  רבי יוסי בשם רבי יוחנן הדא דתימר בקדשים שיש להן מתירין אבל בקדשים שאין להן מתירין צריכין סיט.  התיב רבי יוסי והא מתני' פליגא האורג מלא הסיט מצמר הבכור בבגד ידלק הבגד ובכור לאו כקדשי' שיש להן מתירין הוא.  אית דתני לה בשם רבי מאיר ואית דלא תני לה בשם רבי מאיר.  מאן דתני לה בשם רבי מאיר אית ליה עשרה דברים מקדשין.  מאן דלא תני לה בשם רבי מאיר מנן אית ליה עשרה דברים מקדשין.  רבי מאיר כר' עקיבה דרבי עקיבה אמר אף ככרות של בעל הבית:

דף יח,ב פרק ג הלכה ג משנה  תבשיל שבישלו בקליפי ערלה ידלק.  נתערב באחרים

דף יט,א פרק ג הלכה ג משנה  יעלה באחד ומאתים תנור שהסיקו בקליפי ערלה ואפה בו את הפת תידלק הפת.  נתערבה באחרות תעלה באחד ומאתים:

דף יט,א פרק ג הלכה ג גמרא  אבא בר ירמיה כהנא בר ירמיה בשם שמואל רבי בא רבי חייא בשם רבי יוחנן גידולי ערלה שעיממו הרי אלו מותרות.  ולא מתניתא היא אם חדש יותץ אם ישן יוצן.  רבי חנניא אמר לית כן רבי מנא אמר אית כן בשהביא עצים לחים ונגבו בקליפי ערלה.  אבנים מנוגעות שעשאן סיד אית תניי תני עלו מטומאתן ואית תניי תני לא עלו מידי טומאתן.  מאן דאמר עלו מידי טומאתן הרי אלו מותרות ומאן דאמר לא עלו מידי טומאתן הרי אלו אסורות.  אפילו כמאן דאמר עלו מידי טומאתן הרי אלו אסורות דכתיב (ויקרא יד) צרעת ממארת תן בו מאירה ואל יהנה ממנו.  רבי אבהו בשם רבי יוחנן כל הנשרפין אפרן מותר חוץ מאפר הבא מחמת עבודה זרה.  התיב רבי חייה בר יוסף קומי רבי יוחנן הרי אפר הבית הרי אינו בא מחמת עבודה זרה ואת אמר אסור.  אמר ליה שנייה היא דכתיב נתיצה נתיצה:

דף יט,א פרק ג הלכה ד משנה  מי שהיו לו חבילי תלתן של כלאי הכרם ידלקו.  נתערבו באחרים כולן ידלקו דברי רבי מאיר.  וחכמים אומרים יעלו באחד ומאתים.  שהיה רבי מאיר אומר את שדרכו להימנות מקדש.  וחכמים אומרים אין מקדש אלא ששה דברים.  ורבי עקיבה אומר שבעה:

דף יט,א פרק ג הלכה ד גמרא  וכמה היא חבילה עשרים <וחמשה> [וארבע] זירין אמר רבי יונה וארבע מינהון מיטה.  רבי יוחנן ורבי שמעון בן לקיש חד אמר דברי רבי מאיר עשרה דברים מקדשין וחרנא אמר דברי רבי מאיר כל הדברים מקדשין.  רבי יעקב בר אחא אמר שמועתא מתני' פליגא על מאן דאמר דברי ר' מאיר עשרה דברים מקדשין דתנינן תמן אמר רבי יודה לא הוזכרו רימוני בדן וחצירי גבע אלא שיהו מתעשרין ודאי בכל מקום.  ושאר כל הרימונין את דרכן להימנות אלא רימוני בדן על ידי שהן חביבין דרכן להימנות שאר כל הרימונין על ידי שאין חביבין אין דרכן להימנות:

דף יט,א פרק ג הלכה ה משנה  ואלו הן אגוזי פרך.  ורימוני בדן.  חביות סתומות.  וחילפות תרדין.  וקילחי כרוב.  ודלעת יונית.  רבי עקיבה אומר אף ככרות של בעל הבית.  הראוי לערלה ערלה הראוי לכלאי הכרם כלאי הכרם:

דף יט,ב פרק ג הלכה ה גמרא  רבי יונה בעי הא שקידי פרך לא.  מתניתא בסתומה בין הסתומות אבל סתומה בין הפתוחות ונפתחה או פתוחה בין הסתומות ונסתמה צריכות שיעור אחר.  היאך אפשר לפתוחה אצל הסתומות.  א"ר זעירא תיפתר בפתוחה אצל החנוני שהיא כסתומה אצל בעל הבית.  והתני ונסתמה תיפתר שחזר בעלה ונטלה.  רבי קריספא בשם רבי יוחנן כל אילין קירייא וקורותא דאנן אכלין דלעת יונית אינון.  רבי יונה בעי ולמה לינן אמרין הראוי לתרומה.  אמר ליה רבי יוסי תרומה נוהגת בכל.  ערלה אינה נוהגת בכל:

דף יט,ב פרק ג הלכה ו משנה  נתפצעו האגוזים נתפרדו הרימונים נפתחו החביות נחתכו הדלועין נתפרשו הככרות יעלו באחד ומאתים:

דף יט,ב פרק ג הלכה ו גמרא  נפלו ואחר כך נתפצעו בין שוגג בין מזיד לא יעלו דברי רבי מאיר.  רבי יודה אומר בין שוגג בין מזיד יעלו.  רבי יוסי אומר שוגג יעלו מזיד לא יעלו.  [כבר] קנסו בידו.  מה טעמא דרבי יוסי כיי דאמר רבי אבהו בשם רבי יוחנן כל האיסורין שריבה עליהן שוגג מותר מזיד אסור.  רבי שמעון בן לקיש בשם רבי הושעיא היו לפניו מאה וחמשים חביות נתפתחו מאה [מאה] מותרות חמשים אסורות והשאר לכשיפתחו יהו מותרות.  אמר רבי זעירא לא אמרו אלא לכשיפתחו הא לפתוח לכתחלה אסור.  דבי <רבי> ר' ינאי שאלין דלעת שלקה בבית אביה מהו שתטבול למעשרות.  לוי שאל מהו שתטמא טומאת אוכלין.

דף כ,א פרק ג הלכה ו גמרא  שלקה כמחותכת היא.  מילתיה דשמואל [דשמואל] אמר שהיא מטמא טומאת אוכלין.  ואמר רבי יוסי בי רבי בון בשם שמואל תאנים וענבים שצימקו באביהן מטמאין טומאת אוכלין והרודה מהן בשבת חייב משום קוצר:  נתפרסו ככרות.  מתני' דר' עקיבה דר' עקיבה אמר אף ככרות של בעל הבית:

דף כ,א פרק ג הלכה ז משנה  ספק הערלה בארץ ישראל אסור ובסוריא מותר ובחוצה לארץ יורד ולוקח ובלבד שלא יראנו לוקט.  כרם שהוא נטוע ירק וירק נמכר חוצה לו בארץ ישראל אסור ובסוריא מותר ובחוצה לארץ יורד ולוקט ובלבד שלא ילקוט ביד.  החדש אסור מן התורה בכל מקום והערלה הלכה והכלאים מדברי סופרים:

דף כ,א פרק ג הלכה ז גמרא  איזו ספק הערלה כרם של ערלה וענבים נמכרות חוצה לו בארץ ישראל אסור ובסוריא מותר.  אמר רבי יודן אף זה ספיקו אסור בסוריא איזו ספק המותר בסוריא כרם של ערלה וכרם אחר בצידו וענבים נמכרות חוצה לו בארץ ישראל אסור ובסוריא מותר.  אמר רבי יודה אף זה אסור בסוריא איזו ספק המותר בסוריא כרם נטוע ירק ושדה ירק אחר בצידו וירק נמכר חוצה לו בארץ ישראל אסור ובסוריא מותר ובחוץ לארץ יורד ולוקט ובלבד שלא ילקוט ביד.  אמר רבי יודן עוד היא בקדמייתא יורד ולוקח ובלבד שלא יראנו לוקט:  החדש אסור מן התורה בכל מקום:  מתניתא דרבי ליעזר דתנינן תמן כל מצוה שאינה תלויה בארץ נוהגת בארץ ובחוצה לארץ וכל [מצוה] שהיא תלויה בארץ אינה נוהגת אלא בארץ חוץ מן הערלה ומן הכלאים.  רבי ליעזר אומר אף החדש.  מה טעמא דרבי ליעזר (ויקרא כג) בכל מושבותיכם בכל מקום בין בארץ בין בחוצה לארץ.  מה מקיימין רבנין טעמא דרבי ליעזר בכל מושבותיכם בחדש שכן יצא בחוץ.  רבי יונה בעי קומי רבי יוסי ולמה לא תנינן אף החלה עמהן.  אמר ליה לא אתינן מתני' אלא דבר שהוא נוהג בישראל ובגוים.  וחלה אינה נוהגת אלא בישראל דכתיב (במדבר טו) ראשית עריסותיכם ולא של גוים:  והערלה הלכה.  שמואל אמר בהלכות המדינה.  רבי יוחנן אמר הלכה למשה מסיני.  רבי יסא בעי קומי רבי יוחנן הלכה למשה מסיני ואת אמר הכין.  אמר בשעה שניתנה הלכה כך ניתנה.  אמר אילו לא סלקית לארץ ישראל אלא לשמוע דבר זה די:  והכלאים מדברי סופרים:  שמואל אמר בכלאי הכרם הא בכלאי זרעים מותר.  ר' יוחנן אמר בכלאי הכרם הא בכלאי זרעים אסור.  אמר רב הונא

דף כ,ב פרק ג הלכה ז גמרא  כד נחתון מערביא דתמן אמרונה בשם רבי יוחנן וקיימנוה (ויקרא יט) את חקותי תשמרו בהמתך לא תרביע כלאים שדך לא תזרע כלאים ובגד כלאים שעטנז לא יעלה עליך הקיש כלאי זרעים לכלאי בגדים וכלאי בהמה מה כלאי בגדים וכלאי בהמה שאין תלויין בארץ ונוהגין בארץ ובחוץ לארץ אף כלאי זרעים אע"פ שהן תלוין בארץ נוהגין בארץ ובחוצה לארץ.  חד בר נש זרע חקליה שעורין ולפת.  עבר חנין גוביתא ועקרין.  אתא עובדא קומי שמואל וקנסיה.  דתני אין עושין עם ישראל בכלאים אבל עוקרין עמו בכלאים מפני שהוא ממעט בעבירה.  תני אין עושין עם הגוי בכלאים בין בכלאי הכרם בין בכלאי זרעים.  אבל עיירות המובלעות בארץ ישראל כגון באינה ובאימה ובחברותיה עושין עמהן בכלאים.  כשם שכלאים בארץ כך כלאים בחוץ לארץ.  שמואל פתר מתני' אין עושין עם הגוי בכלאים בארץ בין בכלאי הכרם בין בכלאי זרעים.  אבל עיירות המובלעות בארץ ישראל כגון באינה ובאימה וחברותיה עושין עמהן בכלאים.  כשם שכלאים בארץ כך כלאים בחוצה לארץ.  כלאי הכרם הא כלאי זרעים מותר.  ר' יוחנן פתר מתניתא אין עושין עם הגוי בכלאים בארץ בין בכלאי כרם בין בכלאי זרעים.  אבל עיירות המובלעות בארץ ישראל כגון באינה ובאימה וחברותיה עושין עמהן בכלאים.  כשם שכלאים בארץ ישראל כך כלאים בחוצה לארץ בכלאי הכרם הא בכלאי זרעים:


Index              Poster